Skip to content Skip to footer

Cine suntem

ORGANIZAȚIA PATRONALĂ:

„UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN – REGIUNEA NORD EST”
(U.N.P.R.-R.N.E.)

Forma juridică:
1. U.N.P.R. – R.N.E. este înființată în baza Legii Dialogului Social nr.62/2011, în conformitate cu Sentința Civilă nr. 5970 / 17.10.2018, având C.I.F. 40706260, cu data atribuirii 27.02.2019;
2. U.N.P.R. – R.N.E. funcţionează ca persoană juridică de drept privat, cu interdependenţă decizională şi patrimonială, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
3. U.N.P.R. – R.N.E. este o organizaţie non profit, fără scop patrimonial, neguvernametală şi fără caracter politic;
4. U.N.P.R. – R.N.E. este o organizație patronală la nivel regional (regiunea Nord Est), incluzând patronii, în sensul definit de legea patronatelor (societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, profesii liberale, asociații, fundații, etc.), care aderă liber la U.N.P.R. –R.N.E.;
5. U.N.P.R. – R.N.E. poate înfiinţa, conform legilor în vigoare, filiale cu personalitate juridică sau sucursale fără personalitate juridică, precum şi reprezentanţe în străinătate;
6. U.N.P.R. – R.N.E. este înfiinţată pe perioadă nedeterminată.


SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

(1) U.N.P.R. – R.N.E. are ca scop şi obiectiv principal reprezentarea, susţinerea şi apărarea intereselor tuturor membrilor săi, ale mediului de afaceri, în general și în mod deosebit, ale întreprinderilor mici şi mijlocii.

(2) În vederea atingerii acestui scop U.N.P.R. – R.N.E., desfășoară următoarele activități:

      a) reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, tehnice şi juridice ale membrilor săi, în faţa autorităţilor publice, sindicatelor sau a altor persoane juridice sau fizice, atât în plan regional, naţional cât şi internaţional, în acord cu prevederile legilor în vigoare;

      b) activează pentru deplina libertate de acţiune a patronilor, în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora, în condiţiile economiei de piaţă;

      c) promovează concurenţa loială, în condiţiile legii, în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre membrii săi;

      d) colaborează cu orice autorități publice centrale, regionale sau locale, pentru promovarea programelor de dezvoltare economică, pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, regională sau națională și participă la activitatea structurilor și instituțiilor de coordonare și gestionare a programelor de dezvoltare și finanțare cu Uniunea Europeană;

     e) propune autorităților și forurilor competente măsurile administrative, legislative și sociale, necesare pentru intărirea, menținerea și dezvoltarea societăților comerciale private, a P.F.A., a întreprinderilor mari, a organizațiilor neguvernamentale, în mod special a microîntreprinderilor și a întrperinderilor mici și mijlocii;

     f) desemnează reprezentanții și participă, în condițiile legii, la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative și acorduri, în relațiile cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și în Comisiile de dialog social, constituite la nivel central, departamental și local;

     g) promovează principiile responsabilității sociale a corporațiilor;

     h) elaborează și promovează coduri de conduită în afaceri;

     i) colaborează cu organizațiile patronale similare din Europa și alte zone ale lumii.

Atribuții și servicii oferite.


U.N.P.R. – R.N.E., oferă membrilor săi, în condițiile legii, următoarele servicii:


a) reprezentarea în cadrul tuturor formelor de dialog social, în comisiile de dialog social, la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la tratative și acorduri cu autoritățile publice și cu sindicatele;

b) informarea și facilitarea de relații de afaceri între membrii U.N.P.R., ai Camerelor de Comerți, ai altor organizații și confederații patronale și membrii U.N.P.R. – R.N.E.;
c) asigurarea de suport în afaceri prin reprezentanțe în străinătate:

– colaborări cu organizații similare patronale;
– găsirea de oportunități de afaceri;

– promovarea în străinătate a membrilor U.N.P.R. – R.N.E. și a produselor sau serviciilor lor;
– promovarea ofertelor de afaceri din străinătate, către membrii U.N.P.R. -R.N.E.;

– organizarea de misiuni economice;
– participarea la misiuni economice, târguri și expoziții internaționale.
d)consultanță și asistență de specialitate în toate domeniile (economic, juridic, fiscal, managerial, certificare profesională în domenii ca asigurarea calității mediului, sănătății și securității muncii, etc.), asigurată de către membrii organizației patronale în sprijinul membrilor – conform pregătirii profesionale și a certificărilor legale în vigoare a acestora;

e)la cererea membrilor, asistență și reprezentare juridică, asigurată de către membrii organizației patronale în sprijinul membrilor – conform pregătirii profesionale și a certificărilor legale in vigoare a acestora;
f)mediere, arbitraj sau conciliere, la cererea părților implicate, asigurată de către membrii organizatiei patronale în sprijinul membrilor – conform pregătirii profesionale și a certificărilor legale în vigoare a acestora;
g)formare profesională prin organisme abilitate conform legii;
h)sprijinirea federațiilor de ramură în activitatea de atestare și certificare a capacității tehnice și profesionale în domeniul lor de activitate;
i)promovarea intereselor membrilor săi prin intervenții publice, în publicații proprii și în mass media, precum și în cadrul oricăror manifestări ale societății civile, în dezbateri publice și forumuri economice;

j)strângerea și analiza de date statistice pentru a putea informa autoritățile și opinia publică asupra situației economiei naționale;

k)întocmirea de baze de date privind membrii săi și activitatea lor;
l)alte servicii solicitate de membrii uniunii, asigurate de către membrii organizației patronale, în sprijinul membrilor – conform pregătirii profesionale și a certificărilor legale în vigoare a acestora;
m)încheierea de parteneriate locale, regionale sau naționale, cu alte organizații și confederații patronale, cu asociații și corpuri profesionale, în vederea coagulării mișcării patronale din România, a asigurării de suport profesional și în afaceri, dar și pentru reprezentarea intereselor mediului de afaceri în relația cu autorități locale și centrale;
n)încheierea de parteneriate cu mediul academic, universitar, cu instituții de cercetare-dezvoltare-inovare, pentru dezvoltarea, în parteneriat, a unor programe de dezvoltare economică, a proiectelor cu finanțări nerambursabile și pentru introducerea în afaceri și învățământul universitar a unor tehnologii inovative de ultimă generație.

Facebook